คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย


ประวัติการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต บูรณาการออกแบบ, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์อันฮัลต์, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยรังสิต, ราชอาณาจักรไทย.

โทรศัพท์

055962498

E-mail

preecham@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

บูรณาการออกแบบ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ขนส่ง


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย.(2559.)อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ”.
  • ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย.(2560).กระบวนการออกแบบนามบัตรผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร.การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 ..มหาวิทาลัยนเรศวร.
  • อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559