คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. ธีรัช จรัสกำจรกูล


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (คอมพิวเตอร์ทางสถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2488

E-mail

tiratj@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ