คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. สุวรรณา รองวิริยะพานิช


ประวัติการศึกษา
Ph.D. , Delft University of Technology, Netherlands.
M.Arch (Infrastructure Planning), DELFT University of Technology, Natherlands.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2496

E-mail

suwannar@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
  • โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน)
  • การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกจากมุมมองเชิงวัฒนธรรม
  • การประยุกต์ใช้องค์ความรุ็ด้านวัฒนธรรมในการบริหารจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและรูปแบบทางสังคมเพื่อการบริหารจัดการพ้นที่เมืองบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Rongwiriyaphanich, S. (2018). Hybrid rural-urban development pattern in Western-nonthaburi in Bangkok and its relation to resilience. In MIPALCON 2018: Resilient and Smart Cities. 25-28 September 2018. Stuttgart, Germany: University of Stuttgart.
  • Rongwiriyaphanich, S. (2015). From Science to Practice: Impact of Culture on Policy Transferability – A Case of Flood Risk Management Policies. In IPCC Workshop on Regional Climate Projections and their Use in Impacts and Risk Analysis Studies. (A perspective presentation). 15-18 September 2015. São José ddos Campos, Brasil: (IPCC).
  • ปกรณ์ เข็มมงคล และสุวรรณา รองวิริยะพานิช. (2562). ระดับการมีสวนรวมในกระบวนการวางและจัดทําผังเมืองรวมในบริบทของประเทศไทย. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า, 6(2), 23-30.

การเสนอผลงานวิชาการ
  • Hybrid rural-urban development pattern in Western-nonthaburi in Bangkok and its relation to resilience
  • Community Park:�A Students’ Initiative to Redefine Urban Lost Space