คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. นพคุณ ต่อวงศ์


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (สถาปัตยกรรมไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

-

E-mail

noppakhut@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา,ศศิมา เจริญกิจ,นพคุณ ต่อวงศ์,ธนงศักดิ์ ด่อนดีและจาตุรงค์ เกตุนิล. โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งท่า ๒” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ ๑๒ :วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.