คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. ศุภกิจ ยิ้มสรวล


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2488

E-mail

powangsor@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
 • การพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านวัฒนธรรมด้วยความแนวคิดเศรษฐ์สร้างสรรค์ ชุมชนตลาดใต้ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจัวหวัดแม่ฮ่องสอน
 • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและภูมิสถาปัตยกรรมบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในแหล่งพุน้ำร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • Macapara Tile นวัตกรรมพื้นและผนังลดแรงกระแทกจากเศษเปลือกมะคาเดเมียและยางพารา โครงการวิจัยเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ Research Gap Fund.
 • การจัดการพุน้ำร้อนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับเมือง ด้วยการพัฒนาย่านวัฒนธรรม ชุมชนตลาดใต้ จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • การใช้ทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อน กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 • การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองด้วยทุนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 • พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาดาเมีย
 • การประยุกต์ใช้แนวคิดการออกแบบเพื่อคนทุกวัยเพื่อกำหนดแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับที่พักอาศัยแบบรวมของผู้สูงอายุ
 • สถาปัตยกรรมแนวตะวันตกในเมืองพิษณุโลก ระหว่างทศวรรษ 2470- 2520
 • การใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นในการออกแบบสิ่งอำนวยความสสะดวกเพื่อพัฒนาแหล่งพุน้ำร้อนกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • พัฒนาการสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก ,- ,Vol. 1 (2560) No. 1

การเสนอผลงานวิชาการ