คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. กีรติ สัทธานนท์


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (การออกแบบชุมชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

Keratisattanon@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Urban Design and Planning
Multidisciplinary Design
Multidisciplinary Research

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Children Friendly
Cultural Transport
Environmental psychology


งานวิจัย
  • การศึกษาและพัฒนาแนวคิดแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายเมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริดวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ