คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. วัชรินทร์ จินต์วุฒิ

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารองค์กร


ประวัติการศึกษา
Doctor of Philosophy in Architecture (Architecture), University Technology of Sydney, Australia.
Diplom-Ingenieur in Architecture (Building Construction), Kassel University, Germany.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2488

E-mail

watcharin_j@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Building Technology, Architecture design, Earth construction, and Green buildings.

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Earth Buildings, Innovative Construction Materials, Sustainable Design and Construction, Local Architectural Construction, Earthquake Resistant Buildings and Building Experiments.


งานวิจัย
 • การเสริมความแข็งแรงของผนังอิฐดินดิบเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว
 • A Study into the Earthquake Resistance of Circular Adobe Buildings
 • Design an Energy-Efficient Building for a Hot Climate Country (A Case Study Site in Phitsanulok Province, Thailand)
 • A study into the possibility of the relationship between the building's direction and the business's profit utilising the technique's of Feng Shui
 • Lexicography of Ethnic Groups in 9 Provinces of Lower Northern Area, Thailand
 • A study of the local architecture of the Lexicography of Ethnic Groups in Phitsanulok province

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Sasui., Jinwuth, W. (2018). Comparing the effects of Straw and rice husk on the durability of mud brick. 5th International conference on Energy, Environment and Sustainable Development 14th - 16th, November, 2018. PP 18-22.
 • Sasui., Jinwuth, W., & Hengrasmee, S. (2017). Variation in Compressive Strength of Handmade Adobe Brick; Int J Sci Res Publ 7(9) (ISSN: 2250-3153).
 • Sasui, Jinwuth, W., & Hengrasmee, S. (2018). The effects of Raw Rice Husk and Rice Husk Ash on the Strength and Durability of Adobe Bricks.Civil Engineering Journal.Vol. 4, Issue 4 (2018). pp. 1-14. (ISI)
 • วัชรินทร์ จินต์วุฒิ. (2561).ภูมิปัญญาโรงบ่มใบยาสูบกลุ่มลื้อกะล่อม.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2561. (TCI กลุ่ม 1)
 • ภูมิปัญญาโรงบ่มใบยาสูบกลุ่มลื้อกะล่อม ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1
 • Pushover Testing of Circular Adobe Structure ,Advanced Materials Research ,Vol. 2554 No. 287 Page. 1907-1910
 • Seismic Evaluation of Unreinforced Masonry using the Static Tilt Table Testing ,The 7th Naresuan Research Conference ,Nareasuan University
 • Seismic capacity comparison between square and circular plan adobe construction ,the Twelfth East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-12) ,Hong Kong , Page. 596-598
 • A Study into the earthquake resistance of circular adobe buildings using static tilt tests ,2010 AEES Conference, ,University of Western Australia, Perth , Page. 19-19
 • A Study into Preserving Local Architecture of Ethic Groups in Phitsanulok Province, Thailand ,The 2nd Naresuan Research Conference ,Nareasuan University , Page. 381-386

การเสนอผลงานวิชาการ
 • วัชรินทร์ จินต์วุฒิ. ฝึกกีฬาในร่ม. (2558). มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์”วันที่ 2 เมษายน 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • วัชรินทร์ จินต์วุฒิ. (2560).บ้านดินต้านแผ่นดินไหว.มหาวิทยาลัยนเรศวร.การประชุมวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์“ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13” คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก. 21 กรกฎาคม 2560
 • เรื่องการออกแบบบ้านดินต้านแผ่นดินไหว/คนเมือง สถาปนิกล้านนา