คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. ศศิมา เจริญกิจ


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Energy), Asian Institute of Technology, ประเทศไทย.
M.LA. (Landscape Architecture), The University of Melbourne, Australia.
B.Arch. (Architecture), Silpakorn University, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2479

E-mail

sasimach@nu.ac.th , sasimacharoenkit@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Landscape Architecture, Urban green planning, Green technology for energy efficiency

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Vertical Garden; Low carbon development; Urban green planning; Disaster resilience


งานวิจัย
 • โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน)
 • การพัฒนาเครื่องมือในการวางผังพื้นที่สีเขียวเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเกณฑ์ที่หลากหลาย
 • บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ living wall
 • ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน
 • Energy and Carbon Sequestration Performance of Living Walls in Tropical Climate
 • Carbon Emissions Inventory for Green Campus, Naresuan University

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • ศศิมา เจริญกิจ (2561) เครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองสำหรับประเทศไทย. Journal of Management Sciences Suratthani Rajabhat University, 5(2), 1-24
 • ศศิมา เจริญกิจ และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2559). ประสิทธิภาพของสาวนทางตั้งแบบ Living wall ที่ปลูกพืชต่างชนิดกันในการลดอุณหภูมิสำหรับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น.การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12.วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559.
 • Charoenkit, S., Yiemwattana, S., Rachapradt, N., & Laywisadkul, S. (2019). Thermal Performance of Living Walls in Thailand . Proceedings of 7 th Annual international Academic Research Conference on Architecture and Civil Engineering/Global Science and Technology Forum.(ACE 2019). (GSTF).
 • Yiemwattana, S., & Charoenkit, S. (2019). Towards an Engaging,Inclusive And Meaningful Planning Development of an Uban Park in Phitsanulok, Thailand.Geographia Technica Vol 14 ,Special Issue ,2019.pp.76 To 86 (Scopus)
 • Charoenkit, S. (2017). Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate ,Building and Environment ,Vol. 1 (2016) No. 10 Page. 67-79. (ISI)
 • Charoenkit, S. (2016). Living walls and their contribution to improved the comfort and carbon emission reduction: A review, Building and Environment ,Vol. 105 (2016) Page. 82-94. (ISI)
 • Chanrachna NOU,Sasima charoenkit.(2020). the potential of green infrastructure (gi) for reducing stormwater runoff in a phnom penh neighborhood.Geographia Technica, Vol.15,Issue 1 ,2020.pp112-123.
 • Sasima Charoenkit,Suthat Yiemwattana .(2021).The performance of outdoor plants in living walls under hot and humid conditions. Landscape and Ecological Engineering, Volume 17, 1 January 2021. (ฐานข้อมูลscopus/ Q3)
 • ศศิมา เจริญกิจ. (2561). เครื่องมือในการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชุนเมืองสำหรับประเทศไทย.วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี . ปีที่5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 1- 24 ,วารสารวิทยาการจัดการ ,Vol. (2561) No.
 • Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate ,Building and Environment ,Vol. 1 (2559) No. 10 Page. 82-94
 • Towards an Engaging,Inclusive And Meaningful Planning Development of an Uban Park in Phitsanulok ,Geographia Technica ,Vol. 14 (2019) No. Page. 129-137
 • Sasima Charoenkit,Suthat Yiemwattana. (2019).Thermal Performance of Living Walls with Individual and Mixed Species. 14Th GMSARN International Conference. , ,Vol. (2019) No.
 • Building low-carbon and disaster-resilient communities: integrating climate mitigation and adaptation into the assessment of self-help housing d ,Mitig Adapt Strateg Glob Change ,Vol. 2560 No. 22 Page. 695-728
 • Living walls and their contribution to improved thermal comfort and carbon emission reduction: A review ,Building and Environment ,Vol. 2559 No. 105 Page. 82-94
 • Environmental sustainability assessment tools for low carbon and climate resilient low income housing settlements. ,Renewable and Sustainable Energy Reviews ,Vol. 2557 No. 38 Page. 509-525
 • Disaster Resilience Assessment for Self-help Housing Design ,Asian Outlook on Engineering and Technology ,Vol. 2555 No. Page. 9-14
 • Life cycle assessment of self-help housing: Case of Baan Man Kong Program ,Green Energy for Sustainable Development (ICUE), 2014 International Conference and Utility Exhibition ,Pattaya , Page. 1-8

การเสนอผลงานวิชาการ
 • Charoenkit, S.,Suthat Yiemwattana ,Ninnart Rachapradt and Srisangwan Laywisadkul. (2019). Thermal Performance of Living Walls in Thailand . Proceedings of 7 th Annual international Arcademic Research Conference on Architcture and Civil Engineering/Global Science and Technology Forum. (ACE 2019). GSTF.
 • Living walls and their contribution to improved thermal comfort and carbon emission reduction: A review. Building and Environment, 105, 82-94.
 • ประสิทธิภาพของสวนทางตั้งแบบ living wall ที่ปลูกพืชต่างชนิดกันในการลดอุณหภูมิสำหรับภูมิอากาศแบบร้อนชิ้น. /การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12 หน้า 1067-1076.
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา,ศศิมา เจริญกิจ,นพคุณ ต่อวงศ์,ธนงศักดิ์ ด่อนดีและจาตุรงค์ เกตุนิล. โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งท่า ๒” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ ๑๒ :วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.