คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ. สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2479

E-mail

suthaty@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม ,เทคโนโลยีอาคารและการประหยัดพลังงานในอาคาร

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร/พลังงานทดแทน


งานวิจัย
 • ารพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • ประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของสวนทางตั้งแบบมีพืชพันธุ์ผสมผสาน
 • การพัฒนาเครื่องมือในการวางผังพื้นที่สีเขียวเมืองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเกณฑ์ที่หลากหลาย
 • บทบาทของพืชพันธุ์ต่อการลดอุณหภูมิการกักเก็บคาร์บอนของสวนทางตั้งแบบ living wall
 • การประหยัดพลังงานในอาคารโดยการสร้างสภาวะน่าสบายด้วยวิธีปรับเย็นแบบธรรมชาติ สำหรับอาคารชุดอยู่อาศัยรวม กรณีศึกษา: อาคารชุดอยู่อาศัยรวม มน.นิเวศน์ 5

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และอุมาพร จันธิมา. โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ ครั้งที่ 1 จัดโดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2018” จุฬาลงกรณ์มหาวิทย
 • อุมาพร จันธิมา, สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. การออกแบบผนังและเปลือกอาคารสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ในการประชุมทางวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ:ภูมิปัญญา พื้นถิ่นสร้างสรรค์; 30 มีนาคม 2560; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.2560, หน้า 188-195
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, ศศิมา เจริญกิจ, นพคุณ ต่อวงศ์, ธนงศักดิ์ ด่อนดี และ จาตุรงค์ เกตุนิล. โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค (Phitsanulok Central Park). ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “ศิลปะสถาปัตยกรรม:วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, สันต์ จันทร์สมศักดิ์. โครงการออกแบบหอสมุดสีเขียว. ในการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1: ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์; 2 เมษายน 2558; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 2558, หน้า 23-1 - 23-7
 • อุมาพร จันธิมา, สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2560). การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. วารสารวิชาการ เจ-ดี การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560.
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และ ศศิมา เจริญกิจ. (2562). ประสิทธิภาพด้านอุณหภูมิของสวนทางตั้งในประเทศไทยช่วงฤดูมรสุมและฤดูหนาว.การประชุมวิชาการ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)”ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร.วันที่ 9 เมษายน 2562
 • ศศิมา เจริญกิจ และ สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2559). ประสิทธิภาพของสวนทางตั้งแบบ Living wall ที่ปลูกพืชต่างชนิดกันในการลดอุณหภูมิสำหรับภูมิอากาศแบบร้อนชื้น. ในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12: อุตสาหกรรมพลังงานเพื่ออนาคตประเทศไทย; 8-10 มิถุนายน 2559; โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก; 2559, หน้า 1067-1074
 • Yiemwattana, S., & Charoenkit, S. TOWARDS AN ENGAGING, INCLUSIVE AND MEANINGFUL PLANNING DEVELOPMENT OF AN URBAN PARK IN PHITSANULOK, THAILAND.Geographia Technica, Vol. 14, Special Issue, 2019, pp. 76 to 86.(scopus)
 • Nusit, K., Tantanee, S., Subsomboon, K., Leungvichcharoen, S., & Yiemwattana, S. (2019). THE DESIGN OF FLOOD PROTECTION ALONG NAN RIVER, PHITSANULOK PROVINCE, THAILAND. Geographia Technica, Vol. 14, Special Issue, 2019, pp. 129 - 137. (scopus)
 • Charoenkit, S., & Yiemwattana, S. (2017). Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate. Building and Environment, Volume 115, 17 January 2017 ; p.67-79. (ISI)
 • Charoenkit, S., & Yiemwattana, S. (2016). Living walls and their contribution to improved thermal comfort and carbon emission reduction reduction: A review. Building and Environment,Volume 105, 15 August 2016; p.82-94. (ISI)
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และ ศศิมา เจริญกิจ. บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
 • Sasima Charoenkit,Suthat Yiemwattana The performance of outdoor plants in living walls under hot and humid conditions. Landscape and Ecological Engineering, Volume 17, 1 January 2021. (ฐานข้อมูลscopus/ Q3)
 • Panu Putthawong, Suthat Yiemwattana. “The Multifunction Green Roof : A Case Study of Uhi Mitigation from Usis Building,Phitsanulok,Thailand”in Advances in Urban Lifestyle and Technology. Chapter9 : pages 107-116. Edited by Wanyan Suparta. Cambridge Scholars Publishing. 10 February 2021. (บทความบทที่9ใน Book Chapter)
 • บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซลาร์เซลล์ ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1
 • การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,Vol. 4 (2560) No. 2 Page. 68-72
 • Role of specific plant characteristics on thermal and carbon sequestration properties of living walls in tropical climate ,Building and Environment ,Vol. 1 (2559) No. 10 Page. 82-94
 • Sasima Charoenkit & Suthat Yiemwattana. Living walls and their contribution to improved thermal comfort and carbon emission reduction: A review. Building and Environment, Volume 105, 15 August 2016,.(ฐานISIค่า IF 3.3410) ,A review. Building and Environment ,Vol. 1 (2559) No. 15
 • Towards an Engaging,Inclusive And Meaningful Planning Development of an Uban Park in Phitsanulok , Thailand ,Geographia Technica ,Vol. 14 (2019) No. Page. 129-137
 • The Design of flood Protection Along Nan River, Phitsanulok Province, Thailand ,Geographia Technica ,Vol. 14 (2019) No. Page. 129-137
 • Sasima Charoenkit,Suthat Yiemwattana. (2019).Thermal Performance of Living Walls with Individual and Mixed Species.14Th GMSARN International Conference. , ,Vol. (2019) No.
 • การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบการทำความเย็นแบบธรรมชาติ ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2553 No. 1
 • การปรับสู่สภาวะน่าสบายด้วยวิธีธรรมชาติของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น กรณีศึกษา:เรือนพักอาศัยในชุมชนไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ,การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 2 : งานวิจัยที่เน้นการปฎิบัติจริงจากมหาวิทยาลัยสู่ส ,จ.เชียงใหม่

การเสนอผลงานวิชาการ
 • สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์,สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ,และอุมาพร จันธิมา.(2020). โครงการอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 : 4th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2020 .
 • P.Putthawong and S. Yiemwattana.(2020)..THE MULTI-FUNCTION GREEN ROOF : A CASE STUDY OF UHI MITIGATION FROM USIS BUILDING, PHITSANULOKE.THAILAND.International Conference on Urban Sustainability,Environment,Engineering.
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDA
 • Thermal Performance of Living Walls in Thailand /Proceedings of 7 th Annual international Arcademic Research Conference on Architcture and Civil Engineering/Global Science and Technology Forum. (ACE 2019). GSTF.
 • อุมาพร จันธิมา,.สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. การออกแบบผนังและเปลือกอาคารสําหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 (Proceeding)
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา,ศศิมา เจริญกิจ,นพคุณ ต่อวงศ์,ธนงศักดิ์ ด่อนดีและจาตุรงค์ เกตุนิล. โครงการออกแบบสวนสาธารณะพิษณุโลกเซ็นทรัลปาร์ค. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งท่า ๒” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยครั้งที่ ๑๒ :วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก.