คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ภูดิท เงารังษี


ประวัติการศึกษา
M.BEn. (Sustainable Development), University of New South Wales, Australia.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2498

E-mail

puditn@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรม การพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมยั่งยืน / พอเพียง การออกแบบชุมชนเมือง ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม


งานวิจัย
  • โครงการวิจัยและพัฒนตาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย (โรงพยาบาลยุพราช ตะพานหิน)

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ