คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ณัฐพงษ์ ไผทฉันท์


ประวัติการศึกษา
M.Arch. (Architecture), Royal Melbourne Institute of Technology, Australia.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2485

E-mail

nattapongp@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Project Management

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Project Management


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ