คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. สันต์ จันทร์สมศักดิ์


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Architecture), The University of Auckland, New Zealand.
M.Arch (Sustainability), The University of Auckland, New Zealand.
B Arch (Architecture), Chulalongkorn University, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2485 , 0 5596 2462

E-mail

santc@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Architecture and Sustainability, Ecological and Sustainable Design, History of Architecture, Architectural Concept and Theory

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Sustainable Design, Sustainable Community Development, Educational Facilities, Sustainable Education, Architectural Design and Theory since the Late 19th Century to Contemporary Architecture


งานวิจัย
 • บทบาทของสถาปนิกท้องถิ่นกับการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ทัศนะจากงานออกแบบของรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี
 • The physical potential of a row house and town house in Phitsanulok to support a self-reliant lifestyle
 • Roles of Local Architect and Regional Architectural Development through the Works of Associate Professor Dhiti Hengrasmee
 • The Potential of Eua-arthorn Housing Project o Support a Self-reliant as Guided by the Philosophy of Sufficiency Economy
 • The physical potential of a single house in Phitsanulok housing development projects for supporting a self-reliant lifestyle
 • Development of Ideas and Pracitces of Sustainable Architectural Design during the 15 Year (1993-2007)
 • A comparison study on technological and economical appropriateness between the use of a solar water heating system and a home water boiler system
 • Local Building Materials in Phitsanulok Province
 • Architectural Style of the Building in Wat Ratchaburana, Phitsanulok

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2561). จากความฝันสู่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น.วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. Vol.18 no 1 (2018) : มกราคม – มิถุนายน 2561.(TCI กลุ่ม 2)
 • อุมาพร จันธิมา, สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. (2560). การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2560. (TCI กลุ่ม 2)
 • ธนสาร ช่างนาวา และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์ (2561). รูปแบบสีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพื้นที่ย่านถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 90-105.
 • Eric Prince Ondia, E. P., Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2018). Spatial Configuration Users’ Behavior in co -working Spaces How spatial elements cue behaviors. YBL Journal of Built Environment. Vol.6 Issue 1 (2018), pp. 20-36. (INSPEC)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2016). A Novel Approach to Architectural Education for sustainability : A Quest for Reformation and Transformation ,Global Journal of Engineering Education, Vol. 3 (2016) No. 18 pp. 160-166. (SJR)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2016). e House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle, GSTF Journal of Engineering Technology Vol 4 No 1 Month August (Year) 2016 Page88, Vol. 4 (2016) No. 1 Page. 88. (EBSCO/Ulrichsweb/EconBiz/CrossRef/ProQuest)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2015). Housing for Low-income Households in Thailand and Its Potential for Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology. 3(3). pp. 85-91. (EBSCO/Ulrichsweb/EconBiz/CrossRef/ProQuest)
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2562). แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี. วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. (หน้าที่ 51-64).
 • นิชากร เฮงรัศมี และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2563). เกณฑ์ประเมินสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับการออกแบบแสงสว่างภายในอาคาร. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1. (หน้าที่ 1-14).
 • Hengrasmee, N. and Chansomsak, S. (2019). Improvability of Thai’s Building Energy Code via Lighting Power Density Requirements. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 16(2). (pp. 199-208).
 • Sasui, S., Kim, G., Nam, J., Koyama, T. and Chansomsak, S. (2020). Strength and Microstructure of Class-C Fly Ash and GGBS Blend Geopolymer Activated in NaOH & NaOH+Na2SiO3. Materials, 13. 59. (Writing – review and editing https://doi.org/10.3390/ma13010059).
 • Sasui, S.; Kim, G.; Nam, J.; van Riessen, A.; Eu, H.; Chansomsak, S.; Alam, S.F.; Cho, C.H. (2020). Incorporation of Waste Glass as an Activator in Class-C Fly Ash/GGBS Based Alkali Activated Material. Materials, 13, 3906. (Writing – review and editing https://doi.org/10.3390/ma13173906).
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี.(2561).จากความฝันสุ่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น. ,วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. ,Vol. 18 (2561) No. 1
 • ชาติณัฏฐ์ มันตะสูตร และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2561).แนวทางในการจัดการและข้อกำหนดในการออกแบบศาล ชั้นต้นเพื่อรองรับการเกิดอุทกภัย.ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 .คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หน้า 218-240 , ,Vol. (2561) No.
 • ธนสาร ช่างนาวา และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์ (2560). การพัฒนากระบวนการเทียบสีขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม บนฐานการทำงานของระบบสีอาร์จีบี. การประชุมวิชาการ “Built Environment Research Associates Conference, BERAC 8, 2017”. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต. จังหวัดปทุมธานี , ,Vol. (2561) No.
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี.(2561). จากความฝันสู่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น.วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. Vol.18 no 1: มกราคม – มิถุนายน 2561. (pp.25-45). (ระดับมาตรฐาน: TCI กลุ่ม 2) , ,Vol. (2561) No.
 • สิริมาส เฮงรัศมี และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์.(2561). การเชื่อมโยงความรู้สู่การออกแบบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ: กลไกแห่งการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1: วิถีทรรศสถาปัตยกรรมและการ ออกแบบ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2561 (หน้า 7-20) (ระดับมาตรฐาน: รายงานสืบเนื่องจากการบระชุมวิชาการระดับชาติ) , ,Vol. (2561) No.
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). (ระดับมาตรฐาน: งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) , ,Vol. (2561) No.
 • Chansomsak, S. and Hengrasmee, S. (2017). In the Search of Modern Tropical Archiecture and Civil Engineering (ACE 2017). Proceedings of the 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2017). GSTF. , ,Vol. (2560) No.
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2016). A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2016). GSTF , ,Vol. (2559) No.
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2015). Housing for Low-income Households in Thailand and Its Potential for Self-reliant Lifestyle. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2015). GSTF. , ,Vol. (2558) No.
 • สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, พูนเพิ่ม วัฒนวงศ์คีรี และธนงศักดิ์ ด่อนดี. (2558). โครงการออกแบบหอสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์”. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (Digital based proceeding) , ,Vol. (2558) No.
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2014). Potential for Self-reliant Lifestyle for Single House in Housing Development Projects. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 2nd International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2014). GSTF.. 24-25 March 2014, Singapore. , ,Vol. (2557) No.
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์. (2557). บทวิเคราะห์สถาปัตยกรรมยั่งยืนในประเทศไทยเชิงเปรียบเทียบ. การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environment – BTAC) ครั้งที่ 1 (หน้า 212-223). ขอนแก่น: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. , ,Vol. (2557) No.
 • การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,Vol. 4 (2017) No. 2 Page. 68-72
 • A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle ,GSTF Journal of Engineering Technology ,Vol. 2559 No. 4(1) Page. 88-91
 • Housing for Low-income Households in Thailand and Its Potential for Self-reliant Lifestyle ,GSTF Journal of Engineering Technology ,Vol. 2558 No. 3(3) Page. 85-97
 • Potential of Self-reliant Lifestyle for a Single House in Housing Development Projects ,GSTF Journal of Engineering Technology ,Vol. 2557 No. 3(1) Page. 37-41
 • Education for Lower Footprints ,Living within a Fair Share Ecological Footprint ,Vol. 2556 No. Page. 275-286
 • Environmentally Friendly Architecture Design Studio: A Studio Based Case Study ,Journal of Architectural/Planning Research and Studies ,Vol. 2554 No. 8(1) Page. 97-108
 • Development of Sustainable Architecture Discourse ,Academic Journal of Architecture, Chulalongkorn University ,Vol. 2554 No. 60 Page. 51-68
 • Progressing Practices of Sustainable School Design ,Journal of Green Building ,Vol. 2553 No. 2 Page. 147-157
 • The Roles of Architects in Sustainable Community Development ,Journal of Architectural/Planning Research and Studies ,Vol. 2552 No. 3 Page. 107-136
 • The Buddhist approach to education: An alternative approach for sustainable education ,Asia Pacific Journal of Education ,Vol. 2551 No. 1 Page. 35-50
 • The Buddhist approach to education: An alternative approach for sustainable education ,Asia Pacific Journal of Education ,Vol. 2551 No. 28(1 Page. 35-50
 • ทัศนะสถาปัตยกรรมยั่งยืน กับระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องทำน้ำอุ่นแบบติดผนัง ,การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัยครั้งที่ 7 ,ม.นเรศวร
 • Learning to be Responsible Sustainable Citizens ,ASAIHL 2012: Emerging Challenges in University Leadership and Management ,De La Salle University, Manila
 • โครงการออกแบบหอสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัยนเรศวร ,การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์” ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • Green Architecture in a not-Bangkok City (Invited Paper) ,การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environme ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานสร้างสรรค์ โครงการปรับปรุงและพัฒนาย่านสถานีรถไฟพิษณุโลก ,การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10 ,ม.นเรศวร
 • ผลงานสร้างสรรค์ โครงการออกแบบอาคารหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร ,การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยครั้งที่ 10 ,ม.นเรศวร
 • A Comparative Study of the Development of Sustainable Architecture in Thailand ,การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Building Technology Alliance Conference on Energy and Environme ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Promotion of Responsible Environmental Behaviour though a Personal Experience-based Learning ,The First International Conference on General Education ,Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok
 • การสอนสอดแทรกผ่านกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษารายวิชาพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ,การประชุมสัมมนา “อุดมศึกษากับการพัฒนาประเทศไทย” ,ศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่ แกรนด์วิว โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 • การศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม: การศึกษาผ่านประสบการณ์เพื่อสร้างพลเมืองรุ่นใหม่ ,สัมมนาวิชาการคณะอนุกรรมการดำเนินการกิจกรรมการสร้างรายวชาและการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป , Page. 103-120
 • การทบทวนบทบาทในการปฏิบัติวิชาชีพตามแนวทางวิถีวิชีวิตยั่งยืน ,นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 “วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” ,พิษณุโลก , Page. 715-723
 • สมาชิกของชุมชน: บทบาทสถาปนิกที่ถูกมองข้าม ,ฮอมภูมิ – สถาปัตยปาฐะ’47: วิถีสถาปัตย์ วิถีชุมชน วิถีชาวบ้าน ,คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ , Page. 11-1-11-3
 • Can architecture really educate people for sustainability? ,The 2008 World Sustainable Building Conference ,Melbourne , Page. 2262-2269
 • Sustainable Architecture: Architecture as Sustainability ,The 2008 World Sustainable Building Conference ,Melbourne , Page. 2294-2301
 • School design for sustainable education ,CDAST-2008: Intellectuals, Creativity and Innovation for Self-Sufficiency ,Phitsanulok , Page. 479-494
 • Progressing Practices of Sustainable School Design ,iNTA-SEGA 2009: Building Innovation, Technology & Tradition ,Bangkok
 • Western Views on Eastern Practices: Sustainable Design Cases ,Conference Proceeding of The 1st International Conference and Exhibition 2011 “Arts and Design: Integration of the East ,Ubon Ratchathani , Page. 156-162
 • การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: ชุมชนท่าโพธิ์กับมหาวิทยาลัยนเรศวร ,ประชุมทางวิชาการประจำปี 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร ,พิษณุโลก

การเสนอผลงานวิชาการ
 • สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์,สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ,และอุมาพร จันธิมา.(2020). โครงการอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 : 4th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2020 .
 • Sasui, S., Kim, G., Nam, J., Koyama, T. and Chansomsak, S. (2020). Strength and Microstructure of Class-C Fly Ash and GGBS Blend Geopolymer Activated in NaOH & NaOH+Na2SiO3. Materials, 13. (Article Number 59).
 • Hengrasmee, N. and Chansomsak, S. (2019). Improvability of Thai’s Building Energy Code via Lighting Power Density Requirements. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 16(2). (pp. 199-208).
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2562). แนวคิดและผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมของธิติ เฮงรัศมี. วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1. (หน้าที่ 51-64).
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (C
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และสิริมาส เฮงรัศมี.(2561.)จากความฝันสู่ความจริง ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น .การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
 • In Search of Modern Tropical Architecture : 50 Year of Experiences in 5th internationnal Confearce on Architecture and Civil Engineering,8-9 May 2017 , hotel Fort Canning,Singapore
 • อุมาพร จันธิมา,.สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. การออกแบบผนังและเปลือกอาคารสําหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 (Proceeding)
 • 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2017)