คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. สิริมาส เฮงรัศมี

ผู้อำนวยการสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Architecture), The University of Auckland, New Zealand.
M.Arch (Sustainability), The University of Auckland, New Zealand.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2485

E-mail

sirimash@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Sustainability Sustainable Architecture Sustainable Development

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
 • eCompress
 • บทบาทของสถาปนิกท้องถิ่นกับการพัฒนาทางสถาปัตยกรรมในภูมิภาค ทัศนะจากงานออกแบบของรองศาสตราจารย์ธิติ เฮงรัศมี

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Eric Prince Ondia, E. P., Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2018). Spatial Configuration Users’ Behavior in co -working Spaces How spatial elements cue behaviors. YBL Journal of Built Environment. Vol.6 Issue 1 (2018), pp. 20-36. (INSPEC)
 • Sasui, Jinwuth, W. and Hengrasmee, S. (2018). The effects of Raw Rice Husk and Rice Husk Ash on the Strength and Durability of Adobe Bricks.Civil Engineering Journal.Vol. 4, Issue 4 (2018). pp. 1-14. (ISI)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. 2016). A Novel Approach to Architectural Education for sustainability : A Quest for Reformation and Transformation ,Global Journal of Engineering Education, Vol. 3 (2016) No. 18 pp. 160-166. (SJR)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2016). A Mixed-use House and Its Ability to Support Self- reliant Lifestyle, GSTF Journal of Engineering Technology Vol 4 No 1 Month August (Year) 2016 Page88, Vol. 4 (2016) No. 1 Page. 88. (EBSCO/Ulrichsweb/EconBiz/CrossRef/ProQuest)
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2015). Housing for Low-income Households in Thailand and Its Potential for Self-reliant Lifestyle. GSTF Journal of Engineering Technology. 3(3). pp. 85-91. (EBSCO/Ulrichsweb/EconBiz/CrossRef/ProQuest)
 • Sasui, Watcharin jinwuth, and Sirimas Hengrasmee. (2018). Investigating the effects of Straw & Rice Husk on the Compressive Strength and Tensile Strength of Adobe Brick. Journal of Sustainable Construction Materials and Technologies.Vol.3, Issue 3 (2018). pp. 242-248.
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี.(2561).จากความฝันสู่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น.วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. Vol.18 no 1 (2018) : มกราคม – มิถุนายน 2561.
 • อุมาพร จันธิมา , สิริมาส เฮงรัศมี ,สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา.(2560).การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ธันวาคม 2560.
 • อุมาพร จันธิมา และสิริมาส เฮงรัศมี. (2559 การศึกษาศักยภาพการระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ จากช่องเปิดของอาคารพักอาศัย: กรณีศึกษาแบบบ้านเพื่อประชาชนของกรมโยธาธิการและผังเมือง.การประชุมวิชาการครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. หน้า 473.462
 • ปริญญา ปฏิพันธกานต์ และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2561). ที่ดินบราวน์ฟิลด์ในเมืองเชียงใหม่. วารสารวิชาการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.ปีที่ 20 ฉบับที่ 27 กรกฎาคม -ธันวาคม 2561. (TCI กลุ่ม 1)
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ สิริมาส เฮงรัศมี.(2561). จากความฝันสู่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น.วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. Vol.18 no 1: มกราคม – มิถุนายน 2561. (pp.25-45). (ระดับมาตรฐาน: TCI กลุ่ม 2)
 • สิริมาส เฮงรัศมี และ สันต์ จันทร์สมศักดิ์.(2561). การเชื่อมโยงความรู้สู่การออกแบบด้วยกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ: กลไกแห่งการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง. การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1: วิถีทรรศสถาปัตยกรรมและการ ออกแบบ ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2561 (หน้า 7-20) (ระดับมาตรฐาน: รายงานสืบเนื่องจากการบระชุมวิชาการระดับชาติ)
 • จากความฝันสุ่ความจริงถอดบทเรียนจากการทำงาน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ,วารสารอาศรมวัฒนธรรมอัตลักษณ์. ,Vol. 18 (2561) No. 1
 • ธนาภรณ์ ขุนรักพรหม และ สิริมาส เฮงรัศมี. (2561).การศึกษาแนวทางการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร.การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้. หน้า 837-846. , ,Vol. (2561) No.
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST). (ระดับมาตรฐาน: งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ) , ,Vol. (2561) No.
 • Chansomsak, S. and Hengrasmee, S. (2017). In the Search of Modern Tropical Archiecture and Civil Engineering (ACE 2017). Proceedings of the 5th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2017). GSTF. , ,Vol. (2560) No.
 • A Novel Approach to Architectural Education for sustainability : A Quest for Reformation and Transformation ,Global Journal of Engineering Education ,Vol. 3 (2559) No. 18 Page. 160-166
 • e House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle ,GSTF Journal of Engineering Technology Vol 4 No 1 Month August (Year) 2016 Page88 ,Vol. 4 (2559) No. 1 Page. 88
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2016). A Mixed-use House and Its Ability to Support Self-reliant Lifestyle. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 4th Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2016). GSTF. , ,Vol. (2559) No.
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2015). Housing for Low-income Households in Thailand and Its Potential for Self-reliant Lifestyle. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2015). GSTF. , ,Vol. (2558) No.
 • Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2014). Potential for Self-reliant Lifestyle for Single House in Housing Development Projects. In Global Science and Technology Forum (GSTF), Proceedings of the 2nd International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2014). GSTF.. 24-25 March 2014, Singapore. , ,Vol. (2557) No.
 • Hengrasmee, S. (2013). Naresuan University General Education: A Case Study from Course 001276 Energy and Technology around Us. Oral Presentation in the International General Education Conference “General Education in Cultivating ASEAN Citizens” on 12 January 20013 at Naresuan University. al. (Eds.), Proceeding of the 2008 World Sustainable Building Conference (Vol. 2, pp. 1470-1477). Produced primarily as a web-based product. , ,Vol. (2556) No.
 • Hengrasmee, S. and Vale, B. (2007). Thailand Sustainable Community Development: The Need for Suburban Agriculture. (Manuscript presented in the 7th International Conference on Urban Planning and Environment). Retrieved 6 February 2008, from , ,Vol. (2551) No.
 • การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,Vol. 4 (2017) No. 2 Page. 68-72

การเสนอผลงานวิชาการ
 • สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์,สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ,และอุมาพร จันธิมา.(2020). โครงการอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 : 4th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2020 .
 • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDA
 • สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และสิริมาส เฮงรัศมี.(2561.)จากความฝันสู่ความจริง ถอดบทเรียนจากการทำงานร่วมกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่น .การประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,
 • อุมาพร จันธิมา,.สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์และสุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา. การออกแบบผนังและเปลือกอาคารสําหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 (Proceeding)
 • A Novel Approach to Architectural Education for sustainability : A Quest for Reformation and Transformation/International Conference NBTAD 2016 New Bi=uilding Technalogies and Archtectual Design