คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ พัชรา เจ่าสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานบุคคล


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2451

E-mail

phatchra_sim@hotmail.com , phatcharach@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
  • การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน : กรณีศึกษาบุคลากรสายสนับสนุนคณะสถาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ