คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ศุภเดช หิมะมาน


ประวัติการศึกษา
M.F.A. (Design), Nagoya University of Art, Japan.
สถ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2463

E-mail

zmarn@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • การออกแบบกระเป๋าอุปกรณ์ล้างไตทางช่องท้อง ,การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ,ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา แจ้งวัฒนะ

การเสนอผลงานวิชาการ