คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. วิสิฐ จันมา


ประวัติการศึกษา
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศ.ม. (การออกแบบนิเทศศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศป.บ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2449

E-mail

ed_toon@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Animation, Graphic Design, Typography, Illustration, Comic

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Animation, Illustration, Comic, Typography, Graphic Design


งานวิจัย
 • การพัฒนาต้นแบบหุ่นโครงสร้างสต็อปโมชั่นแอนิเมชั่นเพื่อผลิตในระบบอุตสาหกรรม
 • การพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น
 • การพัฒนายางพาราเพื่อออกแบบพื้นผิวและสีของตัวละครสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่น
 • “โครงการวิจัยแลโครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ LLEN (Local Learning Enrichment Network)” งบประมาณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ช่วงดำเนินการสรุปโครงการ
 • การพัฒนานวัตกรรมสื่อมัลติมีเดียบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อ เพิ่มพูนองค์ความรู้และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.)
 • การศึกษาและสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมเพื่อกำหนดแนวทางในการอนุรักษ์วัดในเขต โบราณสถานพระราชวังจันทร์ กรณีศึกษาวัดวิหารทอง และวัดศรีสุคต อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 • การออกแบบการเคลื่อนไหวหน้าและปากของตัวละครแอนนิเมชั่น Facial and Lip movement design for Animation character
 • การออกแบบพัฒนาโครงสร้างตัวละครสำหรับงานแอนิเมชั่นประเภท Stop Motion ที่เป็นเครื่องมือ แบบระบบทางกล (Armature mechanic)
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 • การออกแบบสื่อเชิงโต้ตอบ (Ineractive Media) ที่สั่งงานร่วมกับระบบการทำงาน Sensor ด้าน วิศวกรรมหุ่นยนต์ประเภท Machine Vision
 • การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์3 มิติเพื่อการออกแบบ วิจัยเอกสาร

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • วิสิฐ จันมา. (2561).การพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1
 • วิสิฐ จันมา. (2554).อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมไทยในผลงานภาพยนตร์การ์ตูนของอาจารย์ปยุต เงากระจ่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,Vol. 2 (2554) No. 2 Page. 103-117
 • วิสิฐ จันมา , ช.วยากรณ์ เพ็ชญไพศิษฏ์ .(2563). การพัฒนาและการประเมินผลตัวละครแอนิเมชั่นเทคนิคสต็อปโมชั่นจากยางพารา.วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 67-81.
 • การออกแบบภาพเคลื่อนไหวใบหน้าและปากของตัวละครแอนิเมชั่น ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 2
 • การพัฒนากระบวนการออกแบบภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีอัตลักษณ์ ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 9 (2561) No. 1
 • อัตลักษณ์ทางศิลปกรรมไทยในผลงานภาพยนตร์การ์ตูนของอาจารย์ปยุต เงากระจ่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ,วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,Vol. 2 (2554) No. 2 Page. 103-117

การเสนอผลงานวิชาการ