คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. วิติยา ปิดตังนาโพธิ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Town and Regional Planing), University of Sheffield, United Kingdom.
M.Sc. (Urban and Environmental), Asian Institute of Technology(AIT), ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

pwitiya@googlemail.com , witiyap@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Water-based architecture and cultural landscape planning and management.
Flood resilient building design and resilient community and urbanism.
Waterfront development and hydroscape design.
Environmental planning and management.
Urban logistics and border town planning.

สถาปัตยกรรมเปียกน้ำ และการออกแบบภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมริมน้ำ
ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองที่มีต่อชุมชนริมน้ำ
การออกแบบสภาพแวดล้อม และพื้นที่สาธารณะ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
 • การศึกษาวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาเมืองชายแดนบริดวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์
 • Resilience of cultural heritage to climate Change in Southeast Asia
 • การวิจัยทฤษฎีแและแนวคิดการฟื้นคืนสภาพสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกับน้ำ
 • GCRF
 • การปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมและกลยุทธ์สำหรับอนุรักษ์มกรดภูมิทัศน์วัฒนธรรม: ความท้าทายสำหรับภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย
 • Cultural Landscape Planning and Management in Water-based Settlement; as a Site Heritage Planning.
 • A Study of Street Furniture for Supporting Traffic Safety on University Campuses: A Case Study of Naresuan University Phitsanulok, Thailand
 • ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองในชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษา ชุมชนริมคลองอ้อมและชุมชนริมคลิงบางกอกน้อย
 • การฟื้นฟูชุมชนริมน้ำ กรณีศึกษาเกาะเกร็ด นนทบุรี
 • โครงการการจัดการสภาพเเวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย เเละการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษาชุมชนคลองหนองเหล็ก มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การศึกษามาตรฐานการออกแบบประกอบถนนเพื่อส่งเสริมการสัญจรทางเท้ากรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การจัดการสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Cultural Landscape Management: A Case of Phaikhornam community Phitsanulok, Thailand. Granted by the National Research
 • Design guidelines of street furniture for supporting pedestrian.
 • Environmental management in university towns and public participation: a case study of Naresuan University.
 • Impacts of University towns on land use in surrounding areas: a case study of Naresuan University, Phitsanulok.
 • Environmental management in University towns: a case of Klong Nong Lek Community.
 • Data search and database development project in indigenous houses in the Lower North Region of Thailand.
 • ผลกระทบจากการขยายตัวของเมืองมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชุมชน โดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • ปัจจัยเอื้อและปัจจัยจำกัดสำหรับการใช้จักรยานในชุมชน: กรณีจังหวัดพิษณุโลก ใน “โครงการผลักดันส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันให้เป็นนโยบายสาธารณะ”
 • Making urban public space for supporting the elderly by learning from European experiences
 • การศึกษาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ริมถนนเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการจราจร สำหรับเมืองมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมรอบเมืองมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศสวร
 • โครงการศึกษาผลกระทบจากการขยายตัวเมืองมหาวิทยาลัยต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของชุมชนโดยรอบ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
 • โครงการศึกษาสำรวจข้อมูลด้านการขนส่งและจราจร เพื่อจัดทำแผนแม่บทในเมืองภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี
 • โครงการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง(ด้านที่อยู่อาศัย)
 • Approaching on Water-based Architecture Development in the Yom River Basin.
 • Studies on design criteria for making public spaces age-friendly: A case study of Nanning, a National Green City of China
 • The Study and Development of Prediction Prototype of Urban Logistics Network Planning for Dawei Special Economic Zone,
 • การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนไผ่ขอน้ำ อ.พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 • The Study on Feasibility Industrial in Myeik Republic of the Union of Myanmar- Sing Khon Checkpoint Prachuapkhirikhan, Thailan

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • Witiya Pittungnapoo.(2021).Making the University a place for developing Service Minded Professionals a case Study of Educating Architecture Students on design for people .Journal of Environmental.vol. 66 page 152-158.
 • Learning process towards future challenges ,Journal of Education Khon Kean University ,Vol. 2555 No.
 • Learning Process Development on environmental design for people with disabilities ,Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disab ,Vol. 2555 No.
 • Making the University a place for developing service minded professionals: A case study of educating architecture students on design for people with d ,ASAIHL-Thailand Journal ,Vol. 2555 No.
 • Future housing types for dealing with flooding (part 2) ,Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning ,Vol. 2555 No.
 • Future housing types for dealing with flooding (part 1) ,Journal of Department of Public Works and Town & Country Planning ,Vol. 2555 No.
 • The urban sprawl of Bangkok Metropolitan Region and its impacts. ,International Web Conference on Urban Hybridization: Process and Strategics in Contemporary Territiries. ,www.urbanhydridization.net
 • Impacts of urbanisation on changes in community ties in water-based settlements:A comparative case study of Klong Bangkok Noi and Klong Om settlements ,the 2nd International Conference on Sustainable Community Development(CSCD) ,Khon Kaen University, Nong Khai Campus , Thailand and Vientiane , Page. 61-64
 • Impacts of urbanisation on changes in domestic spaces in water-based settlements:A comparative case study of Klong Bangkok Noi and Klong Om settlemens ,The 4th International Syposium on Architecture and Culture in Suvannabhumi (ISACS) on Integrating Diversity ,Chiang Mai University, Chiang Mai , Page. 1-7
 • ผลกระทบจากการขยายตัวเมืองและการอยู่รอดของวัฒนธรรมริมน้ำในกรุงเทพและเขตปริมณฑล: กรณีศึกษาชุมชนริมคลองบางกอกน้อยและชุมชนริมคลองอ้อม ,การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ,มหาวิทยาลัยนเรศวร , Page. 247-254
 • Impacts of urbanisation and survive of water-based culture in Bangkok Metropolitan Relion:A comparative case of Klong Bangkok Noi and Klong Om ,The 1st National Conference on Strengthened Communities ,Naresuan University, Phitsanulok , Page. 247-254
 • Learning by doing, either in or beyond the classroom: A Case Study of Educating Architecture Students on Design for People with Disabilities ,Presented paper in the Festival of Teaching and Learning 2014
 • Principle of governance and architects for societies ,Presented paper in the 3nd Interdisciplinary Research and Development Conference
 • Strengthening Collaboration in Making Universal Design for an Inclusive Society: Housing Improvement Projects for People with Disabilities in Phayao ,Paper presented in the 16th UNESCO-APEID International Conference, The Heart of Education: Learning to Live Together
 • Successful story of plays in students' learning lesson ,Proceeding of the 4th International Conference on Educational Research: ICER 2011 on Learning Communities for Sustainabl
 • Indigenous interdisciplinary an outside classroom learning: a case study of water-based architecture in Bangrakham, Phitsanulok, Thailand ,Presented paper in the 2nd Interdisciplinary Research and Development Conference
 • Collaborative roles across organisations on housing and environmental improvement for people with disabilities: case studies in Phayao Province, Thail ,Paper presented in the 4th National Academic Seminar on People with Disabilities on ASEAN Challenges
 • Building participation of students on environmental management by learning outside classroom: a case study of Naresuan University Town ,Proceeding of the 1st Symposium on Education for Health and Environment
 • Urbanisation Impacts on Cultural Landscape Components: A Case Study of Phaikhornam, Phitsanulok, Thailand ,Proceeding of Asian Cultural Landscape Association, Paper presented in the 1st ACLA International Symposium on Meaning &
 • Cultural Landscape Management in Phaikhornam Community, Phitsanulok, Thailand ,Paper presented in the 2nd International Culture Industry Summit (2013 ICIS)
 • Cultural Landscape Management of Phaikhornam Community ,Presented paper in Academic Conference on 7 Decades of the Nan River: A City of Forest, Water, and People
 • Factors affect decisions on Bicycle Use for Bike users in Thailand. ,Paper presented in the 1st I Bike I walk Forum
 • Collaboration across Multidisciplines a Challenge for Dealing with Impacts of the University Town: A Case Study of Naresuan University ,Paper presented at the Second International Conference on Interdisciplinary Research and Development
 • Adaptability of Domestic Spaces to Flooding: A Case Study of Bangrakam Sub-district, Phitsanulok, Thailand ,Proceeding of the Third International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-III) on Advancing Civil
 • Environmental integrated design for people with disabilities ,Proceedings of the 3rd National Academic Seminar on People with Disabilities on Inclusive Society
 • Street furniture for supporting traffic safety on university campuses: a case study of Naresuan University ,Proceeding of the International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS)
 • Limitations of environmental management in university towns: a case of Naresuan University ,Proceeding of the International Conference on Sciences and Social Sciences 2011: Sustainable Development (ICSSS)
 • The urban sprawl of Bangkok Metropolitan Region and its impacts ,Paper presented online at the International Web Conference on Urban Hybridization: Process and Strategies in Contemporar
 • How to sustain water-based tradition against the urbanisation in Bangkok Metropolitan Region: A case study of Klong Om settlement ,Proceeding of the 6th Naresuan Research Conference on Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy
 • Impacts of urbanisation on changes in community ties in water-based settlements: A comparative case study of Klong Bangkok Noi and Klong Om settlement ,Proceeding of the 2nd International Conference on Sustainable Community Development (CSCD)

การเสนอผลงานวิชาการ
 • วิติยา ปิดตังนาโพธิ์.(2563).สหวิทยาการเพื่อการบริการวิชาการชุมชน กรณีศึกษาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ริมคลองเเม่รำพัน คลองประวัติศาสตร์ 700 ปี จังหวัดสุโขทัย.การประชุมวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ .11 กันยายน 2563.
 • Pittungnapoo W. and Catalani A. (2018). ‘Preserving traditional water-based settlements in the Lower Northern Region of Thailand’ Oral Presentation at the Seminar on Adapting to the impacts of climate change: An international perspective for management and preservation of cultural heritage. 5 December 2018, University of Lincoln, UK
 • Pittungnapoo, W. (2019). Water-based cultural landscapes: Adaptations to survive against flooding. Presented in the 1st Regional Workshop on Flood resilient planning strategies for cultural heritage in Southeast Asia, 9-11 January 2019, Bangkok in Thailand. Under the support of Newton Fund [British Council and the Thailand Research Fund
 • 4 th IMA Internationnal Conference on Flood Risk
 • Houseing Adaptations to flooding in The lower north region of thailand:Preservation of eater-based Cultural LandscapeSeminar:Adapting to the perspective for management and preservation of cultural heritage 11 july 2017 University of lincoin}United Kingdom