คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ทรงพจน์ สายสืบ


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (ภายใน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

songpots@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

สถาปัตยกรรมภายใน, การวางแผนด้านนโยบายภาครัฐ, การวางแผนและออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน, การวางผังแม่บทโครงการ, การศึกษาและควบคุมด้านความเป็นไปได้ในโครงการด้านการลงทุนก่อสร้าง

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

งานวิจัยด้านนโยบายและแผนงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ