คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. นิรัช สุดสังข์

คณบดี


ประวัติการศึกษา
ค.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
ค.ม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
ค.อ.บ. (ศิลปอุตสาหกรรม)เกียรตินิยม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2491

E-mail

drnirat@hotmail.com,nirats@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ออกแบบผลิตภัณฑ์​ ศิลปศึกษา​ หัตถกรรม​ การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ศิลปะและการออกแบบ


งานวิจัย
 • การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์
 • การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเชือกมัดฟางด้วยเทคนิคเมคราเม่สำหรับตกแต่งบ้านพักอาศัย
 • การส่งเสริมภูมิปัญาภูมิภาคเครื่องประดับเงินทองสุโขทัย
 • การส่งเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัยและอุตรดิตถ์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ นิรัช สุดสังข์. (2563). กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสำหรับแสดงเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเลย. วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 11 (ฉบับที่ 1),หน้า 27-38. (TCI กลุ่ม 1).
 • จอมจรัญ มโนปัน นิรัช สุดสังข์ (2563) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาเครื่องเงินชาวเขาเผ่าเมี่ยน อำเภอคลองลานพัฒนา จังหวัดำแพงเพชร วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่12(ฉบับที่1)เดือนมกราคม-มิถุนายน(2563) TCI (กลุ่ม2)
 • มธุรส เวียงสีมา นิรัช สุดสังข์ (2563) การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากศิลปะภูมิปัญญาผ้าจกไทพวนและไทยวนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นปีที่12(ฉบับที่1)เดือนมกราคม-มิถุนายน(2563) TCI (กลุ่ม2)
 • อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ นิรัช สุดสังข์. (2562). การออกแบบชุดแต่งกายสำหรับสตรีไทดำจากอัตลักษณ์ ไทดำนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ปีที่ 11 (ฉบับที่ 2),หน้า 27-38. (TCI กลุ่ม 2).
 • Mamee,W.Soodsang,N.(2018).Safety Signage for Communication in Thai Elderly Accommodation.Veridian E-Journal,Silpakorn University 11(5),652-667 (TCI กลุ่ม 1)
 • จิรพงศ์ ยืนยง และ นิรัช สุดสังข์.(2560).การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดคอนสตรักติวิสต์เรื่อง หลักการออกแบบผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. วารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 (ฉบับที่ 1) หน้า 1-11 (TCI กลุ่ม 1)
 • กฤษฎา ดูพันดุง นิรัช สุดสังข์(2559) การศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักสานภาคอีสานสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1),หน้า 27-38. (TCI กลุ่ม 2)
 • ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์ นิรัช สุดสังข์ ปรีชา ปั้นกล่ำ และ กุณฑล ตรียะวรางพันธ์.(2559) การพัฒนารูปแบบกิจกรรมศิลปะเพื่อบำบัดความเครียดผู้ติดสารเสพติด.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1), หน้า 69-83. (TCI กลุ่ม 2)
 • วราภรณ์ มั่นทุ่ง วิติยา ปิดตังนาโพธิ์ นิรัช สุดสังข์ (2558).ผลของการใช้เปลือกหอยและผงเหล็กที่มีต่อการพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง จังหวัดสุโขทัย.วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 1),หน้า 77-89. (TCI กลุ่ม 2)
 • สุธิดา มาอ่อน นิรัช สุดสังข์. (2558). การสร้างสรรค์งานประติมากรรม “ความอุดมสมบูรณ์แห่งผืนดินไทย”วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 6 (ฉบับที่ 1),หน้า 39-61.(TCI กลุ่ม 2)
 • Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community- based Learning and Constructionism for Undergraduate Students.Asian SocialScience,13(2),65-73 (SJR Q3)
 • Soodsang,N.(2017) Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’sSukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3)
 • Soodsang,N.(2016) Straw Rope Furniture Design by Macramé Techniques for HousingDecorations. Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3)
 • Soodsang,N.(2016) Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group. AsianSocial Science,12(3),31-41 (SJR Q3)
 • Soodsang,N.(2016).A Model Development of Thai Rice Label and Package for HeathConscious Group of Consumers on Social media. Asian Social Science, Vol. 12 (6),217-222 (SJR Q3)
 • Phinsakul.S,Soodsang, N. & Pattana, N. (2016) Style of Pottery Products of Ban Tao Hai inPhitsanulok Province. Asian Social Science, Vol. 12 (8),74-82 (SJR Q3)
 • Soodsang,N.(2015) Integration of teaching and academic services to the academic communitywith wisdom and jewelry design Thai identity. International Journal of Business and Social Science, 6(11),139-148 ISI
 • Soodsang N.(2015).Bomboo Basketry Design Development based on Thai WisdomPreservation. International Journal of Business and Social Science, 6(7),139-148 (ISI)
 • Soodsang N.(2015). A Model of Process for Product Development with Community Participation.International Journal of Humanities and Social Science, 5(1),201-210(ISI)
 • การพัฒนารูปแบบฉลากสินค้าและบรรจุภัณฑ์ข้าวไทยสำหรับกลุ่ม ผู้บริโภครักสุขภาพบนสังคมออนไลน์ ,Social Media.Asian Social Science ,Vol. 12 (2560) No. 6
 • Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group ,Asian Social Science : Vol.12 No, 3 ; 2016 ,Vol. 12 (2559) No. 3
 • A Model Development of Thai Rice Label and Package for Heath ,Asian Social Science : Vol.12 No, 3 ; 2016 ,Vol. 12 (2559) No. 3
 • Straw Rope Furniture Design by Macrame Techniques for Housing Decoration. ,Asian Social Science. Vol.12 No, 3 ; 2016 ,Vol. 12 (2559) No. 3
 • Narongdecha.W,Soodsang.N.(2019).Natural color extraction for painting.Asia-Pacific Journal of Science and technology V.24(3). Scorpus ,Asia-Pacific Journal of Science and technology ,Vol. 24 (2019) No. 3
 • Cherdjerm,S. Soodsang,N.(2017).Development of Ceramics Creative Process with Community-based Learning and Constructionism for Undergraduate Students ,Asian Social Science,13(2),65-73 (SJR Q3) ,Vol. 2560 No. 13 Page. 65-73
 • Soodsang,N.(2017). Effects of Community Based Learning in Ceramic, Sakraloke’s Sukhothai. Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3) ,Asian Social Science,13(2),41-48 (SJR Q3) ,Vol. 2560 No. 2 Page. 41-48
 • Soodsang,N.(2016). Straw Rope Furniture Design by Macramé Techniques for Housing Decorations. Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3) ,Asian Social Science,12(12),173-180 (SJR Q3) ,Vol. 2559 No. 12 Page. 173-180
 • Soodsang,N.(2016).Fashion Design from Woven Fabrics of Community Enterprise Group. Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3) ,Asian Social Science,12(3),31-41 (SJR Q3) ,Vol. 2559 No. 3 Page. 31-41
 • Soodsang,N.(2016).A Model Development of Thai Rice Label and Package for Heath Conscious Group of Consumers on Social media. Asian Social Science ,Asian Social Science Vol. 12 (6),217-222 (SJR Q3) ,Vol. 2559 No. 6 Page. 217-222
 • Phinsakul.S,Soodsang, N. & Pattana, N. (2016). Style of Pottery Products of Ban Tao Hai in Phitsanulok Province. Asian Social Science, Vol. 12 (8) ,Asian Social Science ,Vol. 2559 No. 8 Page. 74-82
 • Soodsang,N.(2015) Integration of teaching and academic services to the academic community with wisdom and jewelry design Thai identity. International ,International Journal of Business and Social Science ,Vol. 2558 No. 11 Page. 139-148
 • Soodsang N.(2015). A Model of Process for Product Development with Community Participation. International Journal of Humanities and Social Science, ,International Journal of Humanities and Social Science ,Vol. 2558 No. 1 Page. 201-210
 • Trirat P, Soodsang N, Phirasant J, Suwannawajdr S.(2014)The Study of Achievement in Metacognition and Learning Potential for Publication Design thro ,International Journal of Humanities and Social Science ,Vol. 2558 No. 1 Page. 285-292
 • Soodsang N.(2015).Bomboo Basketry Design Development based on Thai Wisdom Preservation. International Journal of Business and Social Science, 6(7),139 ,International Journal of Business and Social Science ,Vol. 2557 No. 7 Page. 139-148
 • Soodsang N .(2014).The Effect of Regional Intellectual Promotion and Industrial Creativity Promotionon Baan-Cao-Jom Jewelry Design of Sri-Satchanalai ,International Journal of Humanities and Social Science ,Vol. 2557 No. 1 Page. 78-85
 • นิรัช สุดสังข์ สิงหา ปรารมภ์ การออกแบบของที่ระลึก โดยใช้อัตลักษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชน ไทลื้อบ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน วารสารศิลปะสถา ,ajnu ,Vol. 2555 No.
 • นิรัช สุดสังข์จอมจรัญ มะโนปัน. การประยุกต์ลวดลายศิลปะปูนปั้นวัดจุฬามณีเพื่อเป็นแนว ทางการออกแบบเครื่องประดับเงิน เสริมสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัดพิษ ,ajnu ,Vol. 2555 No.
 • นิรัช สุดสังข์ ปรารถนา ศิริสานต์. การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ โดยใช้ศิลปะการตัดกระดาษแบบ ไทยประเพณีวารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ ,ajnu ,Vol. 2555 No.
 • นิรัช สุดสังข์ ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์.การพัฒนารูปแบบกระเป๋าผ้าควิลท์ สำหรับสตรียุคใหม่ วารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 1 ฉบับที่ ,ajnu ,Vol. 2555 No.
 • นิรัช สุดสังข์ ชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์.การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ตาลโตนดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณ ,ajnu ,Vol. 2555 No.
 • A Model of Process for Product Development with Community Participation ,International Journal of Humanities and Social Science 2015 ,Vol. 2555 No. 5 Page. 201-210
 • นิรัช สุดสังข์และวรางคนางค์ สุวรรณตุง การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินจากอัตลักษณ์ ชาวเขาเผาวีซอ(ลีซู)หมู่บ้านศรีดงเย็น อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใ ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • นิรัช สุดสังข์ และ รพีพัฒน์ มั่นพรม.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก กลุ่มหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • นิรัช สุดสังข์และ อรุณวรรณ ตั้งเจริญ.การออกแบบผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขา เผ่าม้ง ตำลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วารสารศิลปะ ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • นิรัช สุดสังข์ จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า และ จิรวัฒน์ พิระสันต์ การพัฒนารูปแบบเครื่องประดับของ กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว บ้านสวนห้อมอำเภอหนองหิน จังหวัดเลยว ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • นิรัช สุดสังข์ วรอัญญู ศศิตรานนท์ และวารีรัตน์ แก้วอุไร ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้แนวคิดอิม เพรสชั่นนิสม์ ในรายวิชาศิลปะนิยมที่มีต่อสุนทรียภาพการวาดภาพขอ ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • นิรัช สุดสังข์ วรอัญญู ศศิตรานนท์ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างการวาดภาพ อิสระและการใช้แบบฝึกการวาดภาพโดยใช้ผังภูมิความคิดของนักเรียนร ,ajnu ,Vol. 2554 No.
 • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มแปรรูปพืชผลการเกษตร ตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ,วารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันย ,Vol. 2553 No.
 • การศึกษาและพัฒนา ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือที่พิมพ์ด้วยหมึกยางกล้วย ,วารสารศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (เมษายน-กันยา ,Vol. 2553 No.
 • การศึกษาระดับความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาด้านศิลปะ และการออกแบบของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม 28- 29 กรกฏาคม 2551 ห ,Vol. 2551 No.
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ประเภท ปอร์ซเลน ,Proceedings นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม 28- 29 กรกฏาคม 2551 ห ,Vol. 2551 No.
 • การวิจัยและพัฒนาชุดฝึกทักษะการทำหุ่นจำลองเพื่อการนำเสนอผลงาน ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ,”.Proceedings นเรศวรวิจัยครั้งที่ 3 : 28-29 กรกฎาคม 2550 หน้า 423-430 ,Vol. 2550 No.
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่2 (เมษายน-กันยายน 2548) หน้า 12-20 ,Vol. 2548 No.
 • ผลของเคลือบขี้เถ้าพืชที่มีต่อการออกแบบตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อ ดินสโตนแวร์และเอนเทนแวร์ ,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ,Vol. 2547 No.
 • ผลของการจัดกิจกรรมซินเน็คติกส์ในบทเรียนมัลติมีเดียที่มีต่อการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์และการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับ ปร ,วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม. ,Vol. 2546 No.
 • การศึกษาระดับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาครุ ศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ,”.วารสารพระจอมเกล้าลาดกระบัง. ,Vol. 2546 No.

การเสนอผลงานวิชาการ