คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์


ประวัติการศึกษา
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ศ.ม. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศบ. (ประยุกต์ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2484

E-mail

ptaveerat@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Fine Art and Applied Art

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Fine Art and Applied Art


งานวิจัย
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง การแปรเปลี่ยนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ติดสารเสพติด สู่รูปลักษณ์ใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
 • โครงการวิจัยเอกสารประกอบคำสอน วิชาองค์ประกอบศิลป์
 • วิจัยเอกการประกอบการสอน วิชาสุนทรียศาสตร์
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมยุคปัจจุบัน(ใหม่)
 • โครงการวิจัย การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์พฤติกรรมทางร่างกายที่เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์ เรื่อง ปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์. “โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่องปัจเจกภาพพฤติกรรมทางร่างกายในกระบวนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร” (Visual art Project Perception of Medias Information). ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย, บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่.11 Research & Innovation 21-22 สิงหาคม 2557; มหาวิทยาลัยนเรศวร.พิษณุ
 • ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์. “โครงการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม” (Research creative visual appearance of stress into beauty).ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัย, บรรณาธิการ การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่.12 วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ 21-22 กรกฎาคม 22559; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก:
 • เรืองรอง ณ เมืองยอง,ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์(2562).ศิลปะการปักผ้าสื่อความรักระหว่างแม่กับลูก.บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและการสัมมนาระดับบัญฑิตศึกษา “ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์” เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
 • กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ,ทวีรัศมิ์ พรหมรัตน์(2562).การสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน ตามคติความเชื่อดาวเพดานของชาวล้านนา.บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่14(หน้า465-478).พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • การหาคุณค่าสุนทรียศาสตร์ในงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ,ajnu คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2553 No. Page. 62
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,นเรศวรวิจัยครั้งที่5
 • โครงการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม เรื่อง มนุษย์กับมายาคติลวงภายใต้ระเบียบสังคมปัจจุบัน (ใหม่) ,การประชุมวิชาการศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่1

การเสนอผลงานวิชาการ
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ “The mood of the unwanted person nemed”ได้รับการนำเสนอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ The 5 th ASEAN Art Exhibition 2-15 September,2017 At Southern Thai Art Gallery Princess Galyani Vadhana of Cultural Studies Prince of Songkla University,Pattani
 • ผลงานทัศนศิลป์; “ชุดความเครียด” ได้รับการนำเสนอจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2015 ในวันกัลยาณิวัฒนา 3 สิงหาคม-15กันยายน2558 ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์; “Blive”ได้รับการนำเสนอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ INTERNATIONAL FESTIVAL WORKSHOP IN THAILAND 2018 POH-CHANG ACADEMY OF ARTS RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN BANGKOK THAILAND
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์; “ชุดThe Face”ได้รับการนำเสนอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ INTERNATIONAL FESTIVAL WORKSHOP, January20 – February12, 2016. POH-CHANG ACADEMY OF ARTS RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN BANGKOK THAILAND
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์; “ชุดHuman Feeling”ได้รับการนำเสนอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ INTERNATIONAL FESTIVAL WORKSHOP, January30 – February12, 2015. POH-CHANG ACADEMY OF ARTS RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RATTANAKOSIN BANGKOK THAILAND
 • นิทรรศการ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 4 ทัศนะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 16-31 กรกฎาคม 2558 นิทรรศการศิลปกรรม มนุษย์กับวาทกรรม ณ.หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 27 มิถุนายน-31กรกฎาคม2561
 • the 5 th ASEAN ART Exhibition
 • แสดงผลงานศิลปกรรม เรื่อง มนุษย์กับวาทกรรม
 • The 5 th ASEAN ART
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง “รูปลักษณ์จากความเครียดสู่ความงาม/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559