คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ.ดร. ภณ วชิระนิเวศ


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Property, Construction & Project management), RMIT University, Melbourne, Australia.
เคหพัฒนศาสตร์มหาบัณฑิต (เคหพัฒนศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
สถ.บ (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2488

E-mail

ponv@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Architecture - Housing demand modeling - Property development

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

สถาปัตยกรรมในแง่มุมด้านสุขภาพและการอยู่อาศัย - เคหการ,การออกแบบ, อุปสงค์ที่อยู่อาศัย - การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบพลวัตรระบบ


งานวิจัย
  • การออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวและภูมิสถาปัตยกรรมพุน้ำร้อนโป่งปูเฟืองด้วยทุนสิ่งเเวดล้อมท้องถิ่น
  • การศึกษาภาวะน่าสบายเพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงอาคารที่ออกแบบตามแนวทางธรรมชาติ (Passive Design) กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • “A Modeling Comparison between Econometrics and System Dynamics” ,CDAST conference proceeding ,Vol. 2552 No. 2
  • “A housing demand model for a sustainable housing market” ,CDAST Conference Proceeding ,Vol. 2551 No. 1 Page. 9-15
  • “Sufficiency economy vs. Consumerism: A comparison by Modeling” ,CDAST conference proceeding ,Vol. 2551 No. 1 Page. 520-527

การเสนอผลงานวิชาการ