คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
รศ. สุรชาติ เกษประสิทธิ์


ประวัติการศึกษา
ศ.ม. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศ.บ. (จิตรกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2481

E-mail

surachart.2504@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)/วรรณกรรม กวีนิพนธ์

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์


งานวิจัย
 • โครงการทุนวิจัยสร้างสรรค์ "ศิลป์ พีระศรี" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด สังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคล
 • วิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์วิทรรศน์ ชุดสังขารการปรุงเเต่งประสบการณ์แห่งบุคคล
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ชุดสังขารการปรุงเเต่งประสบการณ์แห่งบุคคล
 • ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม
 • การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2561). กระบวนการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ปรากฏการณ์แห่งจิตจากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม. การจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมและจัดให้มีการบรรยายเชิงวิชาการ. วันที่ 16-31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ขั้นที่ 2 และ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. , ,Vol. (2561) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2561). งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Nama rupa). เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ; 61ปีครูศตวรรษ. วันที่1-30 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช. , ,Vol. (2561) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2561). เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และแสดงนิทรรศการนานาชาติ (RMUTL International Art Workshop 2018 ). วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. , ,Vol. (2561) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2560).เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ(The 5 ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2017.) ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี. , ,Vol. (2560) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2559). เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ระดับนานาชาติ ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2016 (โดยได้รับเชิญให้ส่งผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry) เข้าร่วมแสดงและตีพิมพ์เผยแพร่ ในการจัดนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ) , ,Vol. (2559) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2559). เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมปฏิบัติการทางทัศนศิลป์ระดับนานาชาติ (Art Festival & Workshop in Thailand 2017) 16-28 มกราคม 2559 ณ หอศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯและตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร. , ,Vol. (2559) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2559). เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตร. , ,Vol. (2559) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2559).เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ (PSU International Art Workshop 2016.) ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี . , ,Vol. (2559) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2558). การเผยแพร่และนำเสนอการวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research Project)การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Namarupa). ในการนำเสนอผลงานงานวิชาการ “นเรศวรวิจัย 11” (ที่มีการตีพิมพ์บทความบน Proceedings). วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. , ,Vol. (2558) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2558). จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมผลงานโครงการวิจัยสร้างสรรค์ (Creative Research Project). ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Nama rupa). วันที่ 13-31 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. , ,Vol. (2558) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2558). เข้าร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ ASEAN ART: ART in the South of Thailand 2016 เนื่องในกิจกรรมศิลปะ และวัฒนธรรม วันกัลยาณิวัฒนา (โดยได้รับเชิญให้ส่งผลงานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ (The creation of Visual Arts Poetry). วันที่ 3 สิงหาคม-15 กันยายน 2558 ณ หอศิลป์ศิลป์ภาคใต้สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี , ,Vol. (2558) No.
 • สุรชาติ เกษประสิทธิ์. (2558). ผลงานการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์ ; ชุด ภพ-ภูมิของนามรูป(The creation of Visual Arts Poetry; Bhava-Bhumi of Nama rupa) ได้รับการนำเสนอจัดแสดงในนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ และตีพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปกรรมระดับนานาชาติ 26-29 มกราคม 2558 ณ หอศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง. , ,Vol. (2558) No.
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The creation of Visual Arts Poetry) ,นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 8 ,มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผลงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ชื่อ" อานาปานะสติ" ,7 th International ArtFestival Workshop in Thailand 2011 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาลัยเพาะช่าง) , Page. 84
 • การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์กวีทรรศน์(The creation of Visual Arts Poetry) ทั้งแบบ โปสเตอร์และบรรยาย ,การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ศิลปากรครั้งที่ 4 "บูรณาการศาสตร์และศิลป์คือศิลปากร" ,มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม , Page. 18-19

การเสนอผลงานวิชาการ
 • นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 สถานวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา 2 ส.ค.59-15 ต.ค.59
 • โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 12 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพ
 • ทัศนศิลป์กวีทรรศน์ปรากฏการณ์แห่งจิต จากฟิสิกส์ควอนตัมถึงพุทธธรรม”/การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559