คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. สิทธิพงษ์ เพิ่มพิทักษ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าสัมพันธ์


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (เทคโนโลยีอาคาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรี, ประเทศไทย.
สถ.ม. (เทคโนโลยีอาคาร), มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยรังสิต, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2489

E-mail

sittipong107@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย
  • การศึกษาและพัฒนาแนวคิดแนวคิดกระบวนการและแบบจำลองสำหรับการพัฒนาพื้นที่เมืองชายเมืองชายแดนภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
  • การศึกษาแนวทางการการปรับเย็นในอาคารโดยใช้สวนหลังคา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • การศึกษาเชิงตัวเลขของระบบหมุนเวียนอากาศใต้สวนหลังคาเพื่อการปรับอากาศด้วยวิธีการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ ,วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา ,Vol. 12 (2561) No. 1

การเสนอผลงานวิชาการ