คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ สุรเชษฐ์ เกษมศิริ


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (การออกแบบชุมชน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2498

E-mail

gkno13@yahoo.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบชุมชนเมือง การพัฒนาเมือง

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบพื้นที่/อาคารสาธารณะ กระบวนการมีส่วนร่วม


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • สุรเชษฐ์ เกษมศิริ.(2564).ประสบการณ์ในการใช้จักรยานในเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา เทศบาลเมืองน่าน.วารสารวิขาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร .(12)2.

การเสนอผลงานวิชาการ