คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. ปัทม์ วงศ์ประดิษฐ์


ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมไทย, จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, ไทย.

โทรศัพท์

2492

E-mail

patwo@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ