คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ นิภัสรา บุรีเพีย


โทรศัพท์

0895712351

E-mail

nipatsarab@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบสื่อนวัตกรรม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การออกแบบสื่อนวัตกรรม


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ