คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ปฐมพร เพชรวิจิตร

ช่างเทคนิค


โทรศัพท์

E-mail

patompornp@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ