คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. ประรินทร์ บุตรดี


ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอาคาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย.
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย.

โทรศัพท์

055962483

E-mail

parinb@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Building technology

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Urban geometry and greening design: implementation strategies for improve microclimate with a focus on thermal comfort and temperature (heat island).


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ