คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. จอมจรัญ มะโนปัน


ประวัติการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.

โทรศัพท์

0918394869

E-mail

jomjarunm57@nu.ac.th , jomjarunm@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบบรรจุภัณฑ์, การออกแบบเครื่องประดับ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การออกแบบเครื่องประดับ, การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ