คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. จตุพร เกิดพิบูลย์


ประวัติการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
ศิลปมหาบัณฑิต ภาพพิมพ์, VISVA-BHARATI UNIVERSITY, ประเทศอินเดีย.
ศิลปบัณฑิต ประยุกต์ศิลป์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.

โทรศัพท์

-

E-mail

jatupornk@nu.ac.th , jatuporn.kerdpiboon@yahoo.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ศิลปภาพพิมพ์ ประยุกตศิลป์ ศิลปกรรมสิ่งทอ ศิลปะเด็ก

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ทัศนศิลป์


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • จตุพร เกิดพิบูลย์.(2563). พลังความงามธรรมชาติในศิลปะภาพพิมพ์. ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 วันที่ 18 ธันวาคม 2563.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลับนเรศวร. ,งานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 ,Vol. (2563) No.

การเสนอผลงานวิชาการ
  • จตุพร เกิดพิบูลย์. (2562). รามยณะในรูปแบบศิลปะเด็ก (Ramayana in Child Art’s Character). การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เน้นมหากาพย์รามายาณะ” ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • -จตุพร เกิดพิบูลย์. (2560). การสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะเด็ก. การประชุมวิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “วิจัย และนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” (น.1672-1687). มหาวิทยาลัยนเรศวรม, พิษณุโลก.
  • จตุพร เกิดพิบูลย์. (2563). ประสบการณ์ความผูกพันสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ของแม่และลูก. การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการและวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: นวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์”. (น.203-223). มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, สกลนคร.
  • งานสร้างสรรค์