คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ไกรสิงห์ สุดสงวน


ประวัติการศึกษา
ปริญญามหาบัณฑิต จิตรกรรม , มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.

โทรศัพท์

-

E-mail

kraising7@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

จิตรกรรม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

จิตรกรรม ประติมากรรม


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
  • เข้าร่วมจัดเเสดงงาน นิทรรศการ ไม่เหมือนกัน
  • แสดงผลงานศิลปกรรมสายน้้ำของพ่อ
  • จัดเเสดงผลงานในงานนิทรรศการไม่เหมือนกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย