คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ กนกพร เอี่ยมละออ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานภาควิชาสถาปัตยกรรม


ประวัติการศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย.

โทรศัพท์

05596 2452

E-mail

kanok_pr@hotmail.com , kanokporni@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ