คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ อัญชลี ศรีรัตนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ


โทรศัพท์

055 96 2473

E-mail

dewsri2517@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ