คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ณิชากร เกิดเปี่ยม


ประวัติการศึกษา
ศป.ม. นฤมิตรศิลป์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย.
ศป.บ Textile ,Costume, Garment and Fashion Desgin, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย.

โทรศัพท์

055-962463

E-mail

nichagong@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ