คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. สุธิดา มาอ่อน


ประวัติการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.
ศิลปศาสตรบัณฑิต ประวัติศาสตร์ศิลปะ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2481

E-mail

suthidam@nu.ac.th suthidamaon@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประวัติศาสตร์ศิลปะ ทฤษฏีศิลป์ และการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ศิลปะไทยร่วมสมัย และการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • เส้นใยและสายโยง...ความงามจากปัตตานี เมืองมรดกแห่งชายแดนใต้สู่สายตาภายนอก ,Aesthetics of Pattani สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี ,Vol. 2562 No. Page. 90-92

การเสนอผลงานวิชาการ
  • แสดงในนิทรรศการ“ใกล้แค่ปลายจมูก” ในสูจิบัตร “Little Big Art”