คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ ธนสาร ช่างนาวา


ประวัติการศึกษา
Study leave 2021/2022 - M.S. (Architecture), Texas A&M University, USA.
M.Arch. (Architecture), Naresuan University, Thailand.
B.S.I.Ed. (Architecture), King Mongkut's Institute of Technology, Ladkrabang (KMITL), Thailand.

โทรศัพท์

Thanasarn Changnawa | 0-5596-2483 | Building ARC 301 |

E-mail

thanasarnc@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

History and Theory in Digital Architecture
Computer-Aided Design (CAD)
Building Information Modeling (BIM)
Building Performance Simulation (BPS)

My online resources for student
-----------------------------
BIM Courses >>>| https://knowledge.autodesk.com/profile/L7T3IP4MN82GD/screencasts
BIM Materials >>>| https://sites.google.com/email.nu.ac.th/nu-bim-store
Posters & Publications >>>| https://issuu.com/tcblank
Research Publications >>>| https://www.researchgate.net/profile/Thanasarn-Changnawa

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Design Computation,
Parametric Design,
Generative Design,
Artificial Intelligence (AI),
Machine Learning (ML),
Genetic Algorithms (GA).


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ