คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ รชต อยู่ยิ้ม


ประวัติการศึกษา
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ทัศนศิลป์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2449

E-mail

decimate_ohm@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
พื้นฐานทางทัศนศิลป์

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การสร้างสรรค์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นที่


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • Rachata Yooyim.(2020).Journey.Experimental Video Art 17 Exhibition,Thai-European Friendshop2020.

การเสนอผลงานวิชาการ