คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ นฤพนธ์ คมสัน


ประวัติการศึกษา
ศป.ม. การออกแบบเรขศิลป์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย.
ศศ.บ. การออกแบบบรรจุภัณฑ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2476

E-mail

narupon_k@yahoo.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ