คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ อรวรรณ ชัยทวิชธานันท์

นักวิชาการศึกษา
หน่วยบริการการศึกษา


โทรศัพท์

0 5596 2467

E-mail

orawanc@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ด้านกิจการนิสิต ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ