คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ศิริรัตน์ ทิพย์พินิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ประสานงานคณบดี


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
การศึกษาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2460

E-mail

sirirahtt@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ