คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ ณัฐติยา สุระมาตย์

สถาปนิก
สถาปนิก


ประวัติการศึกษา
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2482

E-mail


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ