คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ กอบกุล เจียมแท้

นักวิชาการศึกษา
ผู้ประสานงานภาควิชาศิลปะและการออกแบบ


โทรศัพท์

0 5596 2461

E-mail

b_kobkul@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ