คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. วราภรณ์ มามี

รองคณบดีฝ่ายนโยบายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา


ประวัติการศึกษา
ศป.ด. ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
ค.อ.ม (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.
ค.อ.บ (ศิลปอุตสาหกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2463

E-mail

bedede@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ออกแบบโลโก้ ออกแบบมาสคอต ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบกราฟิก ออกแบบสิ่งพิมพ์ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์
-Product Design
-Universal Design
-Furniture Design
-Graphic Design
-Packaging Design
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป / เพื่อมวลชน / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป / เพื่อมวลชน / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ออกแบบกราฟิกในผลิตภัณฑ์ / สื่อต่าง ๆ
-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วไป / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm.
-Product Design
-Universal Design
-Furniture Design
-Graphic Design
-Packaging Design
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วไป / เพื่อมวลชน / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป / เพื่อมวลชน / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
-ออกแบบกราฟิกในผลิตภัณฑ์ / สื่อต่าง ๆ
-ออกแบบบรรจุภัณฑ์ทั่วไป / เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


งานวิจัย
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm.

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • วราภรณ์ มามี. (2561). การออกแบบกราฟิกสำหรับผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้า: กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก.
 • กชพรรณ ยังมี, จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง, วราภรณ์ มามี, วิมล ทองดอนกลิ้งและอุษา อินทร์ประสิทธิ์. (2560). การสังเคราะห์ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างปี 2553-2557. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก. หน้า 168-178.
 • วราภรณ์ มามี. (2557). เกณฑ์มาตรฐานในการออกแบบห้องน้ำสาธารณะสำหรับผู้พิการด้านการเดินภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อมวลชน”. การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557. กรุงเทพฯ. หน้า 189-202.
 • safety signage for communication in thai Elderly Accommodation ,Veridian E-journal Silpakorn University ,Vol. 11 (2561) No. 5
 • รายงานการสังเคราะห์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2557 ,AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ,Vol. 2560 No.
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,Thailand Research Expo 2010. (NRCT) ,Vol. 2553 No.
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,esearch : Interior Architecture and Interior Design, Academic Council of Thailan ,Vol. 2552 No.
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,World Conference on Psychology, Counselling & Guidance, Antalya, Turkey, 2010. (WCPCG-2010) ,Antalya, Turkey
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,esearch : Interior Architecture and Interior Design, Academic Council of Thailand, 2009. (IAIDAC 2009) ,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (บางนา)
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,ASIA Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Kuching, Sarawak, Malaysia, 2010. (AicE-Bs 2010) ,Sarawak, Malaysia
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,Thailand Research Expo 2010. (NRCT) ,โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • Public toilet design criteria for users with walking disability in conjunction of universal design paradigm. ,50 Years King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. ,สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การเสนอผลงานวิชาการ