คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
คุณ พรทิพย์ น้อยเขมา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นักวิชาการศึกษา


ประวัติการศึกษา
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) (การแนะแนว), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2474

E-mail

p_noikhemar@hotmail.com , pornthipn@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

กิจการนิสิต

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ