คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ดร. ชญานิศ ชื่นใจชน


ประวัติการศึกษา
Ph.D. (Creative Engineering), Department of Design,Chiba University, Japan..
ศศ.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย.
ศป.บ. (ออกแบบบรรจุภัณฑ์), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2476

E-mail

chayanisc@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

New Media / Digital Media / Graphic design / UX&UI design / Information system design

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

New Media / Digital Media / Graphic design / UX&UI design / Information system design


งานวิจัย
  • (2560) การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์
  • (2560) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ The Development of Electronics Book on Illustration Design

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • The study on the information architecture for the future airport information system : A case study of airport in Thailand ,Bulletin of Japanese Society for the Science of Design ,Vol. 2564 No.
  • The study of information system and its suitability for each media channel at airports in Thailand, ,Bulletin of Japanese Society for the Science of Design Vol.4(1), 2562. P. 55- 66 ,Vol. 2562 No. Page. 55
  • (2560).การฉายภาพเสมือนจริงบนหุ่นจำลอง สำหรับโครงการนิทรรศการอาภรณ์ ,การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 “วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ,มหาวิทาลันเรศวร , Page. 1465-1479
  • (2560)การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 , Page. 152-162
  • (2556) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบการเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวไทย ในงาน The cross project ,นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์ Projection Mapping สามมิติ เรื่องอสูรกายในตัวฉัน ,นิทรรศการแสดงผลงานอาจารย์ ,ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก
  • (2560) นำเสนอผลงานสร้างสรรค์การวาดภาพประกอบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะหมาก จังหวัดตราด ,การประชุมวิชาการ และแสดงผลงาน “ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

การเสนอผลงานวิชาการ