คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. สะมาภรณ์ คล้ายวิเชียร


ประวัติการศึกษา
ศป.ด -, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
คม. (ศิลปศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย.
ศบ. (ภาพพิมพ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2462 , 0 5596 2485

E-mail

samaporn.kob@gmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Visual Arts; Printmaking, Painting, Digital Painting

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

การวิจัยสร้างสรรค์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์


งานวิจัย
  • การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องสวรรค์เชิงประจักษ์

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • สมาพร คล้ายวิเชียร. (2559). การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน. ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม วิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะ และงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่3“การประชุม วิชาการดับชาติ” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; หน้า 1719-1730.
  • สุชาดา อินทโชติ และสมาพร คล้ายวิเชียร. 2560 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์คอนวีเนียน สำหรับโรตีและมะตะบะ ใน กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุม วิชาการและแสดงผลงานวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม : วิจัยและงาน สร้างสรรค์ ครั้งที่3“การประชุมวิชาการดับชาติ ”นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13
  • วิจัยและนววัตกรรมขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 21 กรกฎาคม 2560; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัย นเรศวร; หน้า 1716-1730.
  • สุนทรียในงาน Computer Art ,วารสารออนไลน์ CITU Review ,Vol. 2555 No.

การเสนอผลงานวิชาการ
  • KMUTNB international Art and Design Worksshop2021
  • Samaporn Klayvichien.(2020). 15 th international Art festival and Art festival and Art Workshop in thailand . Poh - chang Academy of Art, RMUTR ฺBangkok, Thailand.January 30 th- February 2nd ,2020.
  • สาริน ผาทอง และสมาพร คล้ายวิเชียร. (2561) : การออกแบบโต๊ะทำครัวสำหรับผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์ (งานสัมมนาระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
  • สมาพร คล้ายวิเชียร. (2562). STYLE BANGKOK. “T-STYLE BIG TOY DESIGN 2019” Department of International Trade Promotion Thai Toy and Children Product Association. 17-21 October 2019. Bitec Bangkok.
  • การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องตัวแต่งฝัน/ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559