คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
อาจารย์ อุมาพร จันธิมา


ประวัติการศึกษา
สถ.ม. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2483

E-mail

umapornc@nu.ac.th


สาขาที่เชี่ยวชาญ

....

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

....


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
  • อุมาพร จันธิมา.(2560.) การออกแบบผนังและเปลือกอาคารเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ,เจดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่. ,Vol. 4 (2560) No. 2 Page. 68-82

การเสนอผลงานวิชาการ
  • สิริมาส เฮงรัศมี,สันต์ จันทร์สมศักดิ์,สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา ,และอุมาพร จันธิมา.(2020). โครงการอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 4 : 4th ARCHITECTURE & DESIGN Exhibition 2020 .
  • สิริมาส เฮงรัศมี, สันต์ จันทร์สมศักดิ์, สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา, และ อุมาพร จันธิมา และธิติ เฮงรัศมี. (2561). โครงการอาคารอเนกประสงค์ อุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ สถาปัตย์นิทรรศน์ ครั้งที่ 2. (หน้าที่ 34-35). กรุงเทพฯ: สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDA