คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ.ดร. จรัญญา พหลเทพ


ประวัติการศึกษา
Doctor of Architecture Multidisciplinary Design Research, King Mongkut's Institute of Technology Ladkra, THAILAND.
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ประเทศไทย.
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2476

E-mail

yummer308@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

Universal/Inclusive design,Product Design,Furniture Design, Design and Organisation for Health Care Facilities.

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

Environment Behaviour Design, Multidisciplinary Design Research


งานวิจัย

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุม ภายใต้เเนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 26(20) 2561, Vol. 20 (2561) No. 26
 • แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของคนผู้พิการที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design ,วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2558 No. 2 Page. 35-56
 • Empirical Study for physical design features for built environments within the Hospital Public Zone Regarding Accessibility of Disabilities Limitation: A Case of Naresuan University Hospital, Publication of Design for All, Institute of India, June 2015 Vol.-10No.-6
 • An Evaluation of Public Space Accessibility Using Universal Design Principles at Naresuan University Hospital, pp.231-236, Springer International Publishing Switzerland 2016 P. Langdon et al. (eds.), Designing around People, DOI 10.1007/978-3-319-29498-8_24
 • Evidence-Based Research on Barrier sand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach,133-146 Asian Social Science; Vol. 13, No. 4; 2017, ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education doi:10.5539/ass.v13n4p133, URL: https://doi.org/10.5539/ass.v13n4p133
 • Beyond the Physical Design: my experience of living in inclusive city of Brisbane ,Design for all ,Vol. 13 (2018) No. 5 Page. 25-36
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการด้วยกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุม ภายใต้เเนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคน กรณีพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. 26(20)2561 ,Vol. 20 (2561) No. 26
 • การตรวจสอบประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่ให้บริการกระบวนการประเมินภายหลังการเข้าใช้พื้นที่อย่างครอบคลุมภายในแนวคิดการออกแบบเพือทุกคน กรณีศึกษาพื้นที่ให้บริการส่วนกลางภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ,วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล ,Vol. 26 (2561) No. 1 Page. 160-172
 • ฺBeyond the Physical Design:my experience of living in inclusive city of Brisbane ,Design for all ,Vol. 13 (2018) No. 5 Page. 25-36
 • Evidence-Based Research on Barriersand Physical Limitations in Hospital Public Zones Regarding the Universal Design Approach. ,Asian Social Science ,Vol. 2560 No. 4 Page. 133-146
 • An Evaluation of Public Space Accessibility Using Universal Design Principles at Naresuan University Hospital ,Designing Around People,Springer International Publishing Switzerland 2016 ,Vol. 2558 No. Page. 231-236
 • แนวทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่ส่วนกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อ ตอบสนองการใช้งานของคนผู้พิการที่เป็นไปตามหลักการ Universal Design ,ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ,Vol. 2558 No. 2 Page. 35-56
 • Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware ,the ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok
 • Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware De ,the World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, 21-25 April, 2010 ,Antalya – Turkey
 • A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan Uni. ,50th International Conference of the Architectural Science Association 2016 ,The Architectural Science Association and The University of Adelaide. , Page. 517-526
 • The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia ,8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016 ,ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์

การเสนอผลงานวิชาการ
 • วนิศรา พรหมเพชร จรัญญา พหลเทพ .(2563). การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับพื้นที่พักคอย เพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ กรณีศึกษา ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร.การประชุม วิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 (หน้า 68-80) พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • ธัญวรัตน์ บุญสันทัด จรัญญา พหลเทพ และ ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี. (2563).การออกแบบฝาชีจากภูมิปัญญาจักสาน ไทยภาคกลางให้เหมาะสมกับการใช้งานและรูปแบบที่พักอาศัยสไตล์โมเดิร์น.การประชุมวิชาการวิจัย และงานสร้างสรรค์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 5 (หน้า 241-259) พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
 • Furniture Design for Student Dormitory Rooms Based on Universal Design Principles: A Case Study of Naresuan University Dormitory. The 7th International Conference for Universal Design in Bangkok 2019.(129-138)
 • A Comprehensive POE Process for Investigating Service Efficiency based on Universal Design Principles: A Case Study of Public Zones in Naresuan University Hospital, J. Zuo, L. Daniel, V. Soebarto (eds.) Fifty years later: Revisiting the role of architectural science in design and practice: 50th International Conference of the Architectur
 • Design Features and Guidelines of Modern Household Utensils Reflecting Formal Appearance of Vernacular Artifacts: A Case Study of Tableware Deriving from Sukhothai Chinaware. The World Conference on Psychology Counseling and Guidance – 2010, Antalya – Turkey, 21-25 April, 2010
 • Transforming Value of Vernacular Artifacts Into Modern Utensils: A Case of Sukhothai Tableware. The ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies, AcE-Bs©2012Bangkok
 • Compact Camping Equipment Design for Wheelchair Users. 11th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2019 , ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพ
 • The Comparative Case Study between Naresuan University Hospital, Thailand and Government Hospitals in Brisbane, Australia ,8th DSPD/DESA Forum on Disability-Inclusive Humanitarian Action, 2016 ,ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์
 • งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 11
 • Charanya Phaholthep, Parwinee Chotiboon.(2019).Furniture Design for Student Dormitory Rooms Based on Universal Design Principles: A Case Study of Naresuan University Dormitory.The 7th International Conference for Universal Design in Bangkok 2019.page 130-138