คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. อาคม ทองโปร่ง


ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท (เกีนรตินิยมอันดับ1) (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยวิศวะภารติ ศานตินิเกตัน, อินเดีย.
ศ.บ. ประติมากรรม (ประยุกต์ศิลป์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2484

E-mail

isamarekom@yahoo.co.in


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประติมากรรม,จิตรกรรม,ภาพพิมพ์และศาสตร์ทางด้านทัศนศิลป์

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

-สภาวะจิตใจที่มีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์
-การทดลองและพัฒนาทางด้านสื่อวัสดุทุกชนิดไปสู่ขบวนการทางความคิดในการสร้างสรรค์ศิลปกรรมรูปแบบสมัยใหม่


งานวิจัย
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง ซากวัฒนธรรมกิเลสที่หลงเหลือจากมนุษยชาติ
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง ซากวัฒนธรรมกิเลสที่หลงเหลือจากมนุษยชาติ
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง ซากวัฒนธรรมกิเลสที่หลงเหลือจากมนุษยชาติ
 • โครงการวิจัยวาทศาสตร์ที่ไร้ตัวตน
 • วิจัยสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ เรื่อง ภายใต้วาทศาสตร์ที่ไร้ตัวตน
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เรื่อง ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

การเสนอผลงานวิชาการ
 • อาคม ทองโปร่ง, การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์; ชุด“ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม” (Human Image under the Impact of Sociocultural Globalization). ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ; 21-22 กรกฎาคม 2559; มหาวิทยาลัยน
 • อาคม ทองโปร่ง, การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์; ชุด”มนุษย์กับแรงปรารถนาที่ไม่สิ้นสุด (Man with a strong desire never ends). ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, บรรณาธิการ. การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ; 21-22 สิงหาคม 2557; มหาวิทยาลัยนเรศวร.พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2557,หน้า.733-739
 • งานสร้างสรรค์
 • international Conference on Hinduism and Buddhism in Southeast Asia
 • the 5 th ASEAN ART Exhibition
 • นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 The 5 th Asean Art Exhibition
 • นิทรรศการภารตวิถี ครั้งที่ 12 นิทรรศการ The Santiniketan Inspiration
 • โครงการวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง ภาพลักษณ์มนุษย์ภายใต้ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางสังคมและวัฒนธรรม/ การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้ง ที่ 12 “วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ” วันที่ 21 กรกฎาคม 2559