คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ผศ. สมหมาย มาอ่อน


ประวัติการศึกษา
ศ.ม. (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.
ศ.บ. (ประติมากรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย.

โทรศัพท์

0 5596 2481

E-mail

smaon99@hotmail.com


สาขาที่เชี่ยวชาญ

ทัศนศิลป์(ประติมากรรม)

หัวข้อการศึกษาที่สนใจ

ทัศนศิลป์(ประติมากรรม) ศิลปะ 3 มิติ ประวัติศาสตร์ศิลป์


งานวิจัย
 • ถนนพระร่วง การสร้างสรรคฺประติมากรรมร่วมสมัยด้วยการต่อยอดในอดีต
 • การสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย "แผ่นดินพระร่วง"

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
 • สมหมาย มาอ่อน. (2560). การสร้างสรรค์งานประติมากรรมร่วมสมัย “แผ่นดินพระร่วง”. ในกองบริหารการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม: วิจัยและงานวิจัยสร้างสรรค์” ครั้งที่ 3; 21 กรกฎาคม 2560; คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก; 2560
 • สมหมาย มาอ่อน. (2558). การวิจัยสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์เรื่อง อายตนะ 6. ในกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัย ครั้งที่ 11; 22 กรกฎาคม 2558; มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2558
 • สมหมาย มาอ่อน.(2565).ถนนพระร่วง การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยด้วยการต่อยอดอดีต.วารสารวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เชียงใหม่.13(1).
 • สมหมาย มาอ่อน. (2562). “สุนทรียะแห่งวิถีปัตตานี” 20 มีนาคม 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี. , ,Vol. (2562) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2561) . “Hybrid Sculpture 2008” หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ วิทยาเขตทับแก้ว จังหวัดนครปฐม . , ,Vol. (2561) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2561). “The 13th Art Exhibition RMUTL International Workshop 2018” 17 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่. , ,Vol. (2561) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2561). “30spro Chiang Mai International Sculpture Symposium”8-28 กุมภาพันธ์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ . , ,Vol. (2561) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2560). แสดงเดี่ยว “แผ่นดินพระร่วง” 8-29 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก . , ,Vol. (2560) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2560). “12th International Art Workshop” 8-10 กุมภาพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปทุมธานี . , ,Vol. (2560) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2560). “12th International Art Festival and Art Workshop in Thailand, 3-24 กุมภาพันธ์ 2560 พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์. , ,Vol. (2560) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2559) . “12th International Art Workshop & Exhibition” 20-22 เมษายน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ปทุมธานี. , ,Vol. (2559) No.
 • สมหมาย มาอ่อน. (2558).“อายตนะ” 16-31 กรกฎาคม 2558 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. , ,Vol. (2558) No.

การเสนอผลงานวิชาการ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติ
 • โครงการสมัมนาเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์และนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 12 วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพ
 • นิทรรศการศิลปกรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 สถานวัฒนธรรมศึกษากัลยานิวัฒนา 2 ส.ค.59-15 ต.ค.59